Puspitawati, D., Laely, N., Sustiyatik, E. and Marwanto, I. H. (2022) “ Bank Rakyat Indonesia Unit Pasar Baru Pare”., JIMEK : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi, 5(2), pp. 231–248. doi: 10.30737/jimek.v5i2.4049.