[1]
Hartantyo, S.D. and Agustapraja, H.R. 2018. ANALISA KINERJA KA KOMUTER SURABAYA – LAMONGAN. UKaRsT. 2, 2 (Nov. 2018), 125–134. DOI:https://doi.org/10.30737/ukarst.v2i2.268.