[1]
Poernomo, Y.C.S. and Ajiono, R. 2017. ANALISA JOBMIX NILAI MUTU BATU BATA DENGAN MENGGUNAKAN LIMBAH ABU SERAT TEBU DAN ABU SERBUK GERGAJI. UKaRsT. 1, 1 (Apr. 2017), 60–68. DOI:https://doi.org/10.30737/ukarst.v1i1.467.