Hartantyo, S. D., & Agustapraja, H. R. (2018). ANALISA KINERJA KA KOMUTER SURABAYA – LAMONGAN. UKaRsT, 2(2), 125–134. https://doi.org/10.30737/ukarst.v2i2.268