Poernomo, Y. C. S., & Ajiono, R. (2017). ANALISA JOBMIX NILAI MUTU BATU BATA DENGAN MENGGUNAKAN LIMBAH ABU SERAT TEBU DAN ABU SERBUK GERGAJI. UKaRsT, 1(1), 60–68. https://doi.org/10.30737/ukarst.v1i1.467