Hartantyo, S. D. and Agustapraja, H. R. (2018) “ANALISA KINERJA KA KOMUTER SURABAYA – LAMONGAN”, UKaRsT, 2(2), pp. 125–134. doi: 10.30737/ukarst.v2i2.268.