Poernomo, Y. C. S. and Ajiono, R. (2017) “ANALISA JOBMIX NILAI MUTU BATU BATA DENGAN MENGGUNAKAN LIMBAH ABU SERAT TEBU DAN ABU SERBUK GERGAJI”, UKaRsT, 1(1), pp. 60–68. doi: 10.30737/ukarst.v1i1.467.